Tag «Đánh giá»

Đánh giá công ty như thế nào sau khi kết thúc kỳ thực tập ?

Ở các công ty bạn thực tập, họ thường lấy ý kiến đánh giá của bạn về công ty cũng như người hướng dẫn thực tập khi bạn đã hoàn thành kỳ thực tập. Vậy bạn sẽ đánh giá công ty như thế nào đây? Sẽ khen hết lời công ty, hay là “chê nhẹ” …